A.R. Rahman, Shubhshri Kandiah, Sohaila Kapur, Dana Dajani & Brandon Diaz