Thomas Albertus Irnberger, Evgueny Sinaiski & Attilia Kiyoko Cernitori